Program studia

Informace o aktualizovaném MBA programu od září 2023 budou zveřejněny během dubna.

 

Aktuálně:

  • délka studia je 2,5 roku (4 semestry přímá výuka, 5. semestr Master Thesis)
  • studium probíhá v českém (50%) a anglickém (50%) jazyce
  • mezinárodní program má hodnotu 90 ECTS bodů
  • studium probíhá formou intenzivních dvoudenních soustředění

(cca jednou za 14 dní v pátek 8:30 – 17:00 a v sobotu 8:30 – 17.00)

 • rozvrh je vždy předem pevně daný na celý semestr dopředu
 • na konci každého ročníku posluchač skládá průběžné zkoušky
 • závěr studia spočívá ve zpracování a obhájení Master Thesis

Organizace studia je tvořena modulově, každý modul je složen z dílčích kurzů.

1. ročník

Management Basics

Modul poskytuje rámcové znalosti, teorie a porozumění vztahující se k základům managementu a mezinárodního managementu. Zkoumá vhodné strategie k úspěšnému fungování ve 21. století.

Modul se skládá z následujících kurzů:

 • Operations Management
 • Multinational Management
 • Management Fundamentals

Bližší informace k modulu naleznete zde.

HR Management

Cílem tohoto modulu je prohloubit znalosti v oblasti vedení lidí jako jednotlivců, pracovních skupin či týmů. Sociální kompetence manažera ve vztahu k jeho sociálnímu okolí je klíčovou kompetencí manažera, na které závisí úspěch řízení.

Modul je tvořen čtyřmi předměty, které jsou velmi úzce provázány:

 • HR Management
 • Management Skills
 • Organizational Behaviour and Leadership
 • Cross-Cultural Management

Bližší informace k modulu naleznete zde.

Framework of Economics

Tento modul seznamuje studenty s principy, které jsou v pozadí problémů, jež manažeři soukromých společností, jakož i veřejných institucí, musí řešit každý den. Tento modul se zabývá nalézáním optimálního způsobu, jak organizovat jednotlivé informace do komplexního systému tak, aby mohly poskytovat účinnou pomoc při manažerském rozhodování. Předměty modulu by měly také pomoci manažerům lépe porozumět tržnímu prostředí jejich firmy či instituce, jehož je součástí.

Modul je tvořen kurzy:

 • Economics
 • World Economy Trends
 • Applied Statistics

Bližší informace k modulu naleznete zde.

Corporate Governance, Legal Environment and Business Ethics

Tento modul se zabývá na jedné straně historií, definicemi, cíli a příklady z vedení a kontroly společností a jejich strategií. Na druhé straně poskytuje nezbytný právní rámec, jako je právní řízení rizik, základní strategie ručení, základy duševního vlastnictví a základy ve fúzích a akvizicích. Cílem tohoto modulu je implementace „corporate governance“, strategie v rámci podniku a její využití pro lepší postavení na trhu. Modul se však nezabývá jen aplikovatelností právního řízení, ale rovněž základy hospodářské etiky a postavení etického myšlení v podnikatelském prostředí v České republice a EU.

Modul je tvořen kurzy:

 • Legal Environment
 • Corporate Governance
 • Business Ethics

Bližší informace k modulu naleznete zde.

Marketing

Cílem tohoto modulu je poskytnout studentům hlubší znalosti o marketingu, zejména z oblasti marketingového řízení a rozhodování, dále rozvíjet schopnosti analyzovat marketingové prostředí s důrazem na rostoucí význam zákazníka. Vzhledem k novým trendům, měnícím se podmínkám v podnikání. Jak marketingový koncept proniká do jiných oblastí společnosti. Podstatou tohoto modulu je také posílení schopnosti pružné specifikace marketingových principů při řešení konkrétních problémů a aplikací. Tento modul věnuje blíže pozornost chování spotřebitele, neboť jeho význam se v oblasti marketingu a řízení zvyšuje.

Modul se skládá ze dvou kurzů:

 • Marketing Management
 • Consumer Behaviour

Bližší informace k modulu naleznete zde.

2. ročník

Accounting, Taxation and Auditing

Absolventi tohoto modulu by měli být schopni interpretovat finanční pozici a výkonnost účetní jednotky na základě jejích finančních výkazů. Také by měli porozumět procesu přípravy finančních výkazů. Kromě toho by měli být schopni posoudit daňové dopady jednotlivých operací. Absolventi se dále naučí využít finanční informace pro řídící účely (controlling, rozhodování, atd.) a měli by být schopni navrhnout účetní model, který by poskytoval vhodný informační vstup. Poslední, ale neméně důležitý cíl modulu, je naučit posluchače porozumět, jak jsou finanční informace revidovány a kontrolovány, aby bylo možné posuzovat jejich spolehlivost.

Modul je tvořen následujícími kurzy:

 • Financial Accounting
 • Taxation and Auditing
 • Applied Accounting for the Management

Bližší informace k modulu naleznete zde.

Financial Management

Vysvětlení základů financí. Fungování finančních a peněžních trhů ve vztahu k podnikatelské sféře. Základní cíl manažerských financí, aktuální nástroje a metody. Řízení hodnoty společnosti. Správa a zabezpečení investic, řízení hodnoty podnikových aktiv.

Modul se skládá z kurzů:

 • Managerial Finance
 • Financial Modelling in Business Practice
 • Finance & International Financing

Bližší informace k modulu naleznete zde.

Information Management

Rámec modulu představuje metody a nástroje informačního managementu. Jádrem modulu je prezentace zásad efektivního využití, vývoj a inovace IS/ICT v podnicích. Důraz je kladen na vhodný vztah mezi IS/ICT a podnikovými procesy, metrikami a metodami měření a modely IS/ICT managementu.

Modul je tvořen těmito kurzy:

 • Information Systems
 • IT Management

Bližší informace k modulu naleznete zde.

Strategic Management

Cílem tohoto modulu je poskytnout studentům cenné informace o klíčových úkolech, zejména v top managementu. Student by se měl naučit, že současná realita je předmětem změny, a vzít toto v úvahu každodenní manažerské práci. Pochopit vývoj v organizaci s ohledem na vývoj (v dlouhodobém pohledu) příslušného okolí, konkurence, požadavků zákazníků, atd. Připravit strategický koncept pro konkrétní firmu. Pochopit výhody, ale na druhé straně také limity projektového řízení. Posluchač by měl vědět, kdy je vhodné využít projektové řízení a jak řídit projekt efektivně.

Modul se skládá z těchto dílčích kurzů:

 • Strategic and Risk Management
 • Change Management
 • Project Management

Bližší informace k modulu naleznete zde.

Business and Entrepreneurship

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní přehled o entrepreneurshipu a související motivaci. Dále poskytnout a rozvíjet schopnosti, které jsou nutné při zahájení podnikatelské činnosti a ukázat specifika managementu na konkrétních úrovních ve firmách. Cílem je také poskytnout studentům znalosti a dovednosti pro přípravu, vyhodnocení a analýzu investic  a rizika. Kurz poskytne kompletní přehled o oceňování podniků a rozdílných metodách a přístupech k oceňování podniků.

Modul se skládá z těchto dílčích kurzů:

 • Entrepreneurship
 • Business Evaluation
 • Investment Decision Making

Bližší informace k modulu naleznete zde.

3. ročník

Master Thesis

Závěrečná práce (Master Thesis) by měla být důkazem o schopnostech absolventa provádět nezávislá šetření a prezentovat výsledky v jasné a systematické podobě. Práce by měla směřovat ke vhodně formulovanému výzkumnému záměru studenta.

Student tak může v rámci tohoto záměru:

 • vypracovat strategii pro řešení konkrétního problému,
 • analyzovat reálné prostředí,
 • zkoumat teoretické a experimentální problémy,
 • testovat určité hypotézy a
 • vytvořit závěr pro reálný zkoumaný problém.

Bližší informace k modulu naleznete zde.