Struktura studia

Od září 2023 přinášíme nový, aktuálním trendům přizpůsobený, program MBA.

Přihlašování pro nový akademický rok 2024/25 bude spuštěno na jaře 2024.
Uzávěrka prvního kola je 12. června 2024, druhé kolo 6. září 2024.

Nabízíme komplexní program, který vám během 2 let umožní osvojit si znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné vedení firem. Během studia propojíte získané poznatky s výzvami, kterým čelíte ve své firmě, a to individuálně i skupinově. Studium je završeno vypracováním vlastní Master Thesis / Business Projectu, pro jehož zpracování je vyhrazeno dalších 6 měsíců.

Další charakteristiky programu
Čekají vás

Čekají vás

 • špičkové kurzy našich lektorů
 • studium pečlivě vybraných článků
 • týmová práce na případových studiích z nejlepších světových škol
 • řešení problémů skutečných firem během korporátních workshopů
 • diskuse s ostatními zkušenými studenty.

Díky tomu všemu a také s pomocí individuálních a skupinových reflexí a skills seminářů rozvinete svůj manažerský potenciál, rozšíříte si obzory a stanete se hybatelem či hybatelkou změny pro svoji firmu.

Základní struktura studia je zobrazena v grafice výše. Kliknutím se obrázek zvětší.
Detailní strukturu si můžete stáhnout ve formátu .pdf níže.

 • délka studia je 2 roky, dalších 6 měsíců je určeno pro psaní Master Thesis / Business Projectu
 • studium probíhá v anglickém jazyce, česky jsou vyučovány pouze kurzy Finanční účetnictví a Právo
 • výuka je složena z modulů, každý modul obsahuje dílčí kurzy
 • studium kurzů probíhá formou přípravného on-line setkání (60-90 min), intenzivních soustředění na VŠE
  (obvykle 1x za 14 dní v pátek 9:00 – 17:00 a v sobotu 9:00 – 17:00) a dalších studijních aktivit on-line, v Praze, České republice a zahraničí
 • rozvrh je vždy předem pevně daný na celý semestr dopředu
 • posluchač skládá průběžné zkoušky
 • studium je úspěšně ukončeno obhajobou Master Thesis / Business Projectu

Kurzy jsou zaměřeny na vybudování teoretického zázemí a jeho aplikaci při řešení případových studií. Pro jednodušší orientaci jsou seskupeny do výukových modulů.

Každý kurz začíná 60-90minutovým on-line setkáním, kdy vyučující představí obsah kurzu a hlavní řešené otázky. Zadá také články a videa ke čtení a shlédnutí před intenzivním soustředěním.

On-line setkání probíhá 1,5 týdne před soustředěním. Před samostatným soustředěním studenti absolvují krátký test pro ověření pochopení článků a videí, který má 20% váhu na celkovém hodnocení.

Na setkání poté navazuje 2denní intenzivní soustředění. Vyučující prezentuje nejen teoretické poznatky a výsledky praktických studií, ale sdílí své poznatky z praxe a také moderuje výměnu zkušeností mezi studenty. Během druhého dne řeší skupiny studentů společně případovou studii některé ze špičkových světových business schools. Tato práce má v celkovém hodnocení kurzu 80% váhu.

Moduly jsou ukončeny individuální zkouškou ve formě eseje na zadaná témata a na jejich aplikaci v praxi.

Vedle toho probíhá i celá řada dalších aktivit v Praze nebo České republice, jako jsou individuální a skupinové reflexe, návštěvy firem, studium v knihovně VŠE nebo setkání s dalšími studenty programu.

Výuka probíhá v angličtině.

Skills semináře rozvíjejí klíčové schopnosti a dovednosti, které umožňují lépe uplatnit nabyté znalosti v každodenní manažerské práci. Každý seminář má podobu několika on-line setkání a jednoho fyzického setkání na VŠE.

V průběhu studia jsou průběžně zařazeny 4 semináře, v každém semestru 1.

Během korporátních workshopů skupiny studentů řeší skutečné problémy firem, se kterými fakulta spolupracuje.

Korporátní worskhopy umožňují porovnat vlastní zkušenosti a návrhy s manažery úspěšných firem, poznat různá odvětví a rozvíjet získané znalosti a dovednosti.

Důraz je kladen na rozmanitost témat, reálnost problému a otevřenost daného podniku při sdílení informací potřebných pro pochopení souvislostí pro navržená řešení. Studenti jsou za své výstupy hodnoceni jako tým. V každého semestru se uskuteční 1 korporátní workshop. Workshopy se konají na FPH nebo v místě firmy v České republice.

Smyslem reflexí je umožnit všem studentům lepší pochopení získaných znalostí a jejich propojení s výzvami, kterým čelí ve svých organizacích.

Studenti jsou vyzváni, aby – dle svých možností – problémy, na které se chtějí zaměřit, identifikovali a odsouhlasili se svými nadřízenými, kolegy nebo týmy.

Při individuálních reflexích studenti diskutují své výzvy a postřehy s odborníky z řad pedagogů FPH. Během skupinových reflexí studenti sdílejí své zkušenosti a řešení se 4-5 dalšími studenty z předem určených skupin. Reflexe mohou probíhat on-line, ale preferovaným způsobem je osobní setkání s pedagogem nebo ostatními studenty.

Cílem Consulting Projectu je podpořit schopnost studentů týmově řešit komplexní businessový problém, a to pod vedením akademického tutora. Oproti korporátním workshopům jde o řešení složitějšího problému s časovou dotací přes 100 hodin. Představuje tak mezikrok mezi kurzy, korporátními workshopy a Master Thesis / Business Projectem. Témata jsou vybírána ve spolupráci s partnery fakulty nebo s firmami studentů. Projekt je typicky realizován fyzicky s firmou v České republice.

Závěrečná práce je zaměřena na individuální aplikaci poznatků získaných v průběhu studia na problém, který účastníci studia reálně řeší ve firmě.

Student si může vybrat, jestli zvolí spíše teoretičtěji zaměřené téma (Master Thesis), nebo se zaměří primárně na řešení praktického problému (Business Project). Téma si účastník vybírá a upřesňuje s akademickým vedoucím práce, který pomáhá proniknout hlouběji do teorie a správně ji aplikovat.

Studium je zakončeno úspěšnou obhajobou práce. Business Project je typicky realizován fyzicky s firmou v České republice.